^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม GlodGear ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2021
สถาบันฯขานรับ นโยบายรัฐมนตรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 เปอร์เซ็น
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ยินดีกับ ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย ได้รับการอนุัมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ตั้งแต่ 24 กันยายน 2564.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม GlodGear ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2021
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้ว และ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร แล้ว
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน
 

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563<< 

>> โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของสหพันธ์นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) 
>> โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
>> โครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
>> โครงการเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (เกียร์เกมส์)
>> โครงการยื่นขอรับรองหลักสุตรจากสภาวิชาชีพ
>> โครงการอบรม Academic Writine  ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562<< 

>> โครงการวิศวะปทุมวันจัดส่วนพุทธมณฑล
>> โครงการปทุมวันสืบสานวิถีไทย
>> โครงการฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดชัยมงคล
>> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรมสร้างเสริมวิชาชีพ
>> โครงการศิลปวัฒนธรรมเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 62
>> โครงการพัฒนาภูมิทรรศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวัดสู่วัฒนธรรมพุทธของชุมชน
>> โครงการผลิตอาสาทำแบบในหลวง ครั้งที่ 5
>> โครงการไฟฟ้า วัดคุม ร่วมใจทำนุบำรุงศาสนา
>> โครงการจิตอาสาทำนุบำรุงศาสนาและปฎิบัติธรรม
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
>> โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561<<

>> โครงการวิศวสืบสานวัฒนธรรม - ประเพณีไทย
>> โครงการวิศวเดินตามวิถีพุทธ
>> โครงการฟื้นพูและทำนุบำรุงศาสนาสถานที่วัดชัยมงคล
>> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างเสริมวิชาชีพ
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 61
>> โครงการพัฒนาภูมิทรรศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวัดสู่วัฒนธรรมพุทธของชุมชน
>> โครงการผลิตอาสาทำแบบในหลวง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
>> โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสบ้านตะวันใหม่
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
>> โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
>> โครงการกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (โคมเกียร์เกมส์)
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) เรือง การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 >>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560<<

 >> โครงการปทุมวันเติมฝันให้น้อง ปี3
 >> โครงการวิศวะปทุมวันรวมใจจัดสวนวิศวเป็นพุทธบูชา
 >> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างเสริมอาชีพ
>> โครงการฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสนาสถานที่วัดชัยมงคล
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 60
>> โครงการพัฒนาภูมิทรรศน์และสิ่งแวดล้อมภายในวัดสู่วัฒนธรรมพุทธของชุมชน
>> โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาวัด
>> โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสบ้านตะวันใหม่
>> โครงการผลิตอาสา ทำแบบในหลวง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
>> โครงการหล่อเทียนสมุนไพรและถวายเทียนพรรษา
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) กิจกรรม เรื่องการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
>> โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) กิจกรรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
>> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>>   โครงการศึกษาดูงาน                                                                                                                        
>> โครงการวิศวะปทุมวันประสานใจรักชุมชนเพื่อพ่อหลวง

 

 >>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559<<

 >> ครงการจัดการองค์ความรู้ (Km) กิจกรรม เรื่อง การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
 >> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
(กิจกรรมที่ 2 สำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์)
 >> โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
(กิจกรรมที่ 1 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์)
>> ครงการจัดการองค์ความรู้ (Km) กิจกรรม เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
>> โครงการปทุมวันเติมฝันให้น้อง ปี 2
>> โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างอาชีพ
>> โครงการฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสสนาสถานทีวัดชัยมงคล
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 59
>> โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในวัดโพธิ์ไทร์
>> อบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาวัด
>> โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กยากจนบ้านครูน้อย
>> การผลิตอาสา ทำแบบในหลวง ประจำปี พ.ศ.2559
>> โครงการผลิตสื่อการสอนเพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

>>ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558<<

 >> โครงการปทมุวันเติมฝันให้น้อง
 >> โครงการเตรียมความพร้อมวิศวกรเพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (กิจกรรมที่ 1)
 >> โครงการเตรียมความพร้อมวิศวกรเพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (กิจกรรมที่ 2)
 >> โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
 >> โครงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และบูรณะวัด
 >> โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
>> โครงการเมคคาทรอนิกส์ร่วมใจ 58
>> โครงการวิศวจิตอาสา (ศิลปวัฒนธรรมไทย)

 

 

 

 

Up ข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.