Saturday, 25 June 2022

โครงสร้างบริหารงาน

บุคลากรคณะวิศวฯ

ประวัติคณะฯ

พันธกิจ วิสัยทัศน์

ติดต่อสำนักงานคณะ

 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์Read more
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลRead more
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการRead more
 • รับสมัคร โท-เอก เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

ตัวนับสถิติ

7729418
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
ทุกวัน
642
782
5209
7718891
20452
30789
7729418
Your IP: 172.16.1.2
2022-06-25 14:27

ประชาสัมพันธ์ข่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

 • โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้ายคณะฯ"
 • กิจกรรม เสวนา "Exclusive Talk"

>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>

หน้าหลัก

รวมจำนวนผู้สมัครเรียน

 • Last Updated: Saturday, 04 June 2022 04:10

   อัพเดตวันที่ 24  พฤษภาคม 2565

ที่

 สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

 

รวม    

             

 โครงการ

จัดการศึกษาพิเศษ                

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ   

(เสาร-อาทิตย์)

โควตา
รอบ 1
โควตา
รอบ 2
สอบตรง รอบ 1   รอบ2 รอบ 1 รอบ 2
คณะวิศวฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วศ.บ.
1 วิศวกรรมการผลิต - -  6 3 8      17
2 วิศวกรรมเครื่องกล - - 30 24 30      84
3 วิศวกรรมกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม - -  3 3 4      11 
4 วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ  -  -  1 3      4
5 วิศวกรรมไฟฟ้า - - 26 59 45  4 7 141
6 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ - -  0 2  3      5
7 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - -  2 1 2      5
วิศวกรรมอุตสาหการ - - 13 17 8      38
คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ วท.บ.
1 สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์และระบบสารสนเทศ - - 2 7 2      11
2 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
       แขนงเทคโนโลยีโลจิสติกส์         4       2             6
แขนงเทคโนโลยีดิจิทัล                 
แขนงเทคโนโลยีคลีนรูม              1           1
แขนงการจัดการธุรกิจวิศวกรรม       6  1        7
แขนงเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า      1        2           3
แขนงเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล      2      2     4           8
      89 127 114  4 7 341


 จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565    
 สาขาวิชาประเภทที่สมัคร   ภาคปกติ    ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)    รวม  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ป.โท    
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง   5 5
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก2)  1 3 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ข )   4 4
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (แผน ก2)      
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (แผน ข)      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต ป.เอก      
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง  1 1  2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แบบ 1.1)      
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แบบ 2.1)  1 3 4
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  (แบบ 2.1)   1 1
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  (แบบ 2.2)       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)      
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.)      
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตร  1    1
รวม 4  17 23

ข่าวเก่า พ.ศ. 2563 , 2562

 • Last Updated: Tuesday, 29 March 2022 13:44

 

>เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
เรื่อง การขอผลงานทางวิชาการวิชาการและเอกสารประกอบการการสอน/ตำรา
  

>>เผยผพร่ แนวปฎิบัติที่ดี กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่อง การสอนแบบออนไลน์ 

>> ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
และขยายเวลาการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2562
   

 >> ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค CoVID-19 (ฉบับที่2) 


>> เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะ
  เข้าเยี่ยมสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีท่านอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการ AHRDA ให้การต้อนรับ 
ภาพกิจกรรม 

 >> เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผูัแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าปีใหม่ 2563ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร  สนองอุทัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  ง้าวสุวรรณ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)ภาพกิจกรรม 

 >>เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จับมือลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาการวัดและควบคุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พลตำรวจเอก เหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
พร้อมด้วย ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน,
นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรม, นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล และนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล
ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ในการนี้ มีคณาจารย์
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มอบของที่ระลึก พร้อมบันทึกภาพหมู่ร่วมกัน
 ภาพกิจกรรม 

 > เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  อาจรย์สืบพงษ์ ม่วงชู รองธิการบดี  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  นางทิน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งนำทีมโดย คุณเลิศชาย  แก้ววิเชียร ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมการจัดทำความมือ(MOU)กับทั้งสองหน่วยงานต่อไป  ภาพกิจกรรม 
>> วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
      ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี
ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาบุคลากรการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความร่วมมือต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง
อันจะเป็นการพัฒนาของบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย ภาพกิจกรรม 
>> ในวันที่ 3 ,4 และ 6 ธันวาคม 2562  บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด  ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องสแกน 3 มิติให้กับบุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์
ภาพกิจกรรม 
>> เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรด.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงษ์  ขำไชโย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  อาจารย์ปวีณา เดือนฉาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ปุณยภา  สุขรอด อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา Cost Reduction in Manufacturing  (by Technology 4.0) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
ถ.รัชดาภิเษก  ภาพกิจกรรม 

 >>เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PIT) กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
นพิธีลงนามได้รับเกียรติ
จาก พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันฯ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
เป็นพยานในการลงนาม และนอกจากนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย  ภาพกิจกรรม 

 >> เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  นางทิน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เข้าร่วมงาน YGA Science Fair 2019 ภาพกิจกรรม 
 >> เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
(Risk Managemet Plan) ตามหลัก COSOเพื่อผลักดันการคำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ภาพกิจกรรม 
>> เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5  ภาพกิจกรรม 

>> เมื่่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ร่วมประชุมหารือ กับ ศูนย์พัฒนาบุคคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

เพื่อ up skill  ด้านการพัฒนากำลังคนในพื้นที่   EEC ตามนโยลายรัฐบาล ภาพกิจกรรม

>>วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการปรับตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

>> คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ได้จัดโครงการ "ส่งต่อน้ำใจชาวสถาบันเทคดนโลยีปทุมวัน" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยทำการติดตั้ง ระบบ Solar Cell และฝึกอบรมการใช้งานระบบ Solar Cell ณ วัดหายโศก  ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9-13 ตุลาคม 2562
ภาพกิจกรรม

>>  เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ : การจัดทำเอกสารประกอบการสอน 

>> เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย

>> เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ดี  KM กิจกรรม เรื่อง การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
     (ถอดความรู้ เรื่อง เทคนิคการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามระเบียบ พ.ศ.2560
>> เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ดี KM กิจกรรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ(ถอดความรู้ เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ)
>> 
ขอแจ้งผลการพิจารณารางวัลโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้มอ ปี 6
>> 
เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ KM กิจกรรม เรื่องการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการและการวิจัย
>> 
เผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ KM กิจกรรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
>> 
สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนพร้อมเพย์ (Promptpay)

เมนูท้าย

Copyright © 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.