^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จับมือลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อาจรย์สืบพงษ์ ม่วงชู รองธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาบุคลากรการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความร่วมมือต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการพัฒนาของบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย
ในวันที่ 3 ,4 และ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้การใช้ เครืองสแกน 3 มิติให้กับบุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรด.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงษ์ ขำไชโย รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ปวีณา เดือนฉาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ปุณยภา สุขรอด อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา Cost Reduction in Manufacturing (by Technology 4.0) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PIT) กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในพิธีลงนามได้รับเกียรติ จาก พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันฯ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นพยานในการลงนาม และนอกจากนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน

 ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ก่อต่ั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2475 ในนาม โรงเรียนอาชีพช่างกล ดดยคณะนายทหารเรือนำโดย น.อ.พระประกอบกลกิจ ร.น. จากนั้นได้โอนเข้าสังกัดกระทรวงธรรมการ
และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกลเพื่อเริ่มระบบการสอนตามแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ.2482 ได้พัฒนาการสอนด้านวิชาชีพช่างกลให้เจิรญทัดเทียม
นานาประเทศ จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนช่างกลปทุมวัน ปี พ.ศ.2537 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์ (ปวศ.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์โดย
ได้รับทุนสนับสนุนและช่วยเหลือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญีาปุ่น (JICA) ซึ่งนับว่าเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศที่เปิดสอนทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วิทยาลัยช่างกลปทุมวันได้ยกฐานะเป็นสถาบันการศึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2541 สังกัดกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และเมือวันที่ 20 ธันวาคม 2547 สถาบันได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพ.ศ.2547 เป็นส่วนราชการ
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการนับตั้งแต่ดำเนินการสอนมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ขยาย  การเรียนการสอนไปในสาขาวิชาต่างๆ
เพิ่มขึ้นโดยยึดถือนโยบายการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน และมีทักษะในเชิงปฏิบัติสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิผลอีกทั้งมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายในนอกประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาของคณะอีกด้วย
ปัจจุุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 12 หลักสูตรโดยมีหลักสูตรวิชาชีพ 12 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ12 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร

ปรัชญา พัฒนาความรู้ เชิดบูคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกลใส่ใจสังคม

วิสัยทัศน์  ผลิตบัณฑิตที่พึ่งประสงค์มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ และมีคุณภาพเทียบเคียงได้ในระดับสากล

พันธกิจ

1.มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.ส่งเสริมการทำและพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้

3.สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการสู่สังคม

4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ

5.ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติให้ดำรงสืบไป

6.ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการและคืนประโยชน์แก่สังคม

7.เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

8.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสังกัดทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการอย่างต่อเนื่อง

Up ข้อมูล วันที่ 16 มีนาคม 2563

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.