^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม GlodGear ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2021
สถาบันฯขานรับ นโยบายรัฐมนตรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 เปอร์เซ็น
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ยินดีกับ ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย ได้รับการอนุัมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ตั้งแต่ 24 กันยายน 2564.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม GlodGear ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2021
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้ว และ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร แล้ว
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน

                               หลักสูตรที่เปิดสอน

สำนักงาน / สาขาวิชา อาคาร/ ที่ตั้ง ประธานหลักสูตร ณ ปัจจุบัน
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์     อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 2  
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต    อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 4 ผศ.มนัส  ศรีสวัสด์
 2. สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล           อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 3  
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม อาคารพระประกอบฯ  ชั้น 6 ผศ.ดร.ปวีณา
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    
      - แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง         อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 4 อ.ศักดา พรหมเหมือน
  - แขนงวิชาไฟฟ้าพลังงาน          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 1  
  - แขนงวิชาการวัดและควบคุม          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5  
  - แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 6  
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์       อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 1-2  
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    

 งานบัณฑิตศึกษา                                                                                       อาคารพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 2

ระดับปริญญาโท   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ม.)
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5 และ อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 4 ผศ.ดร.ชนัญชัย  วุฒิธันยาวัฒน์
 2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม                    อาคารพระประกอบฯ  ชั้น 6 ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง                 อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 4 ผศ.ดร.ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา

 

ระดับปริญญาเอก   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ด.)

1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5 และ อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 4 ผศ.ดร.ชนัญชัย  วุฒิธันยาวัฒน์
 2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม                   อาคารพระประกอบฯ  ชั้น 6 ผศ.ดร.ณัฐญา  คุ้มทรัพย์
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง                  อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์  ชั้น 4 ผศ.ดร.ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.