หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   (วศ.ม.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  1   หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น5 และอาคารวิศววัฒน์ ชั้น4 ดร.ปิยะภัทร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต และกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม
1 สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม อาคารพระประกอบฯ ชั้น6 ผศ.สุเนตร
2

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์ ชั้น4

 

 

ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ด.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5 และอาคารวิศววัฒน์ ชั้น 4 ดร.ปิยะภัทร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต และกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม
1 สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม าคารพระประกอบฯ ชั้น 6 ผศ.สุเนตร
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง อาคารกรมพระสวัสดวัดนวิศิษฎ์ ชั้น4