^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


รับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เสาร์ - อาทิตย์) ที่เว็บไซด์ http://sa.pit.ac.th/reg/
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2564 ภาคปกติ ประเภทโควตา ภาคปกติ ประเภทสอบตรง ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) * สถาบันเปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ และการส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องอ่านประกาศฯและดำเนินการตามประกาศอย่าง ด้วยความเข้าใจ* ที่เว็บไซด์ http://sa.pit.ac.th/reg/
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลงนามความร่วมมือ โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับสถาบันไทยเยอรมัน โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้แทนสถาบันไทย-เยอรมัน ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพยานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธี ในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ พัฒนาบุคลากรการศึกษาค้นคว้าวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความร่วมมือต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการพัฒนาของบุคลากรของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย
ในวันที่ 3 ,4 และ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จำกัด ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้การใช้ เครืองสแกน 3 มิติให้กับบุคลากรคณะวิศวกรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรด.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงษ์ ขำไชโย รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมสาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ปวีณา เดือนฉาย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์ปุณยภา สุขรอด อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา Cost Reduction in Manufacturing (by Technology 4.0) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PIT) กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในพิธีลงนามได้รับเกียรติ จาก พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันฯ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เป็นพยานในการลงนาม และนอกจากนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน

                                                        ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  

                                                                                            

                                                                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงพิศ  กลิ่นหรั่น

                                                                                    รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

                                                                                                                                

          รองศาสตราจารย์ ดร.ณาวดี ศรีศิริวัฒน์                                                         -                                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญญชัย  วุฒิธันยาวัฒน์
             รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                                      รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                                             รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
          ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา                                        ฝ่ายวิชาการและวิจัย                                                          ฝ่ายพัฒนานํกศึกษา

                                                                                                                                                                                           
                                                      บุคลากรประจำสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                                                                                 

                                                                                     นายทรงพล  ใจเดช
                                                รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

                                                                                    

                นางสาวปวีณา  ไร่วิบูลย์                                  นางสาวชนัญชิดา   พัฒนพันธุ์พงษ์                       นางสาวจิราภรณ์   ศรีนิล

               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

        ดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา                  ดูแลงานด้านวิชาการและวิจัย/งานธุรการคณะ             ดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษา

 

 

                                                                                                       

                                                     นางสาวสุทธวรรณ   บุญราศรี                                นางสาวพีริยา  จารุเศรษฐการ

                                                            นักวิชาการการศึกษา                                            นักวิชาการการศึกษา

                                                            ดูแลงานบัณฑิตศึกษา                                           ดูแลงานบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Upข้อมูล ณ วันที่  16  มีนาคม  2563

 

 

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.