^Back To Top

Language Switcher

choose A Language

Thai Eng


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม GlodGear ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2021
สถาบันฯขานรับ นโยบายรัฐมนตรี ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50 เปอร์เซ็น
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ยินดีกับ ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย ได้รับการอนุัมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ตั้งแต่ 24 กันยายน 2564.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม GlodGear ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2021
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้ว และ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญา ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร แล้ว
ประกาศฯ สถาบันฯ เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิค 19 ตามรายงานสถานการณ์กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

  CO-OP 01 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมสหกิจศึกษา  
   CO-OP 02 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
   CO-OP 03 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อสถานประกอบการ
 CO-OP 04 แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
   CO-OP 05 แบบตอบรับอนุญาตเข้านิเทศงานสหกิจศึกษา
 CO-OP 06 แบบบันทึกการนิเทศงานโครงการสหกิจศึกษา
   CO-OP 08 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
   CO-OP 09 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
   CO-OP 10 แบบประเมินผลการนำเสนอผลการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 

 

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (ภาคสมทบ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

   CO-OP 14 แบบคำร้องขอเทียบยกเว้นรายวิชาสหกิจศึกษา
 CO-OP 15  แบบประมเนิผลสำหรับคณะกรรมการประเมินผลคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อประเมินนักศึกษาที่ขอเทียบยกเว้นรายวิชาสหกิจศึกษา
ด้านผลสำเร็จของงาน และด้านความรู้ความสามารถ
 CO-OP 16  แบบประเมินสำหรับคณะกรรมการประเมินผลคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อปรระเมินนักสึกษาที่ขอเทียบยกเว้นรายวิชาสหกิจศึกษา
ด้านมาตรฐานของสถานประกอบการ
CO-OP 17 แบบประเมินผลสำหรับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างา เพื่อประเมินผลการปฎิบัติงานของนักศึกษา

 

 

แนวทางการจัดทำโครงานวิศวกรรม

  แนวทางการจัดทำโครงงานวิศวกรรม 

 

 

  
การเทียบโอนผลการศึกษานอกระบบ สำหรับนักศึกษา ปริญญาที่สอง

ประกาศสถาบันฯ เรื่องวิธีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษามตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษา
ในระบบ สำหรับนักศึกษาปริญญาที่สอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน

แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน
แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการทดสอบมาตรฐาน
แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  Rights Reserved.